.NET Advent Calendar

2021, Day 18

20 New APIs in .NET 6

by Oleg Kyrylchuk

@okyrylchuk